پیام های بهداشت روان

  

مثل دانه باش که از خاک جان می گیرد، ولی در خاک نمی ماندپیام شماره 1
 

قدر دانی مثل بیمه نامه است ،باید از هر از گاهی آن را تمدید کردپیام شماره2
 زیباترین گل ها از درون تخت سنگ ها می رویند


پیام شماره 3
 

یالاترین زیبایی سادگی و آرامش درون است
 

  
  همواره و در همه حال از دو چیز دست مشوی:امید و ایمان


پیام شماره 1
 
آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۱