آشنایی با پرسنل

 

1-رییس مرکز                    

ریاست مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی درحال حاضر بعهده علیرضا ملاقنبری میباشد.

وی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز میباشد و از سال 79 در این مرکز فعالیت مینماید.

تلفن : 55912090

 

2-مسئول پذیرش مرکز

سرکار خانم اعظم السادات نقیبی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی

تلفن : 55912091

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۰